Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš e-shop www.baby-dream.sk a www.babydream.eu.sk. Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu  sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „VPP“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete  náš e-shop používať.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sa týkajú používania e-shopu www.baby-dream.sk  – webovej stránky, na ktorej ponúkame na predaj detský dojčenský tovar. E-shop zahŕňa akékoľvek časti webovej stránky, jej obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop má za cieľ ponúkať užívateľom na predaj dojčenský tovar od svetových aj domácich výrobcov.Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky, za ktorých si od nás tovar v našej ponuke zakupujete.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu je  Ivan Hlaváč – Hi-sek Slovakia, Tajovského 1454/30,958 03 Partizánske, IČO: 33563284, DIČ: 1020439640, IČ DPH: SK1020439640, zapísaný: Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenský, reg.číslo 305-3114  (ďalej len „Prevádzkovateľ e-shopu“).

Súčasťou VPP sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené. „Prevádzkovateľom e-shopu“ počas prevádzky e-shopu, ako odkaz v týchto VPP alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto VPP má prednosť. Akceptovaním týchto VPP a používaním e-shopu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté. Potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s „Prevádzkovateľom e-shopu“ uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Ak používate e-shop ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto VPP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s „Prevádzkovateľom e-shopu“ platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva, alebo rezidencie plnoletý, alebo oprávnený s „Prevádzkovateľom e-shopu“ uzavrieť zmluvu na základe týchto VPP bez súhlasu zástupcu, potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie e-shopu a potvrdenie a akceptovanie týchto VPP. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VPP. Tieto VPP platia pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa e-shop. Sme oprávnení tieto VPP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené VPP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií e-shopu (ak bude vytvorená) a používaním e-shopu (každým prihlásením sa do a použitím e-shopu) vyjadrujete súhlas s týmito novými VPP. Ste povinný sa s novými VPP pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VPP, potom e-shop nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie e-shopu. Váš prístup k e-shopu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou e-shopu, alebo jej funkcionalitou, alebo so službami „Prevádzkovateľa e-shopu“ potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať e-shop používať. Ustanovenia týchto VPP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na e-shop, na akýchkoľvek zariadeniach, kedykoľvek v budúcnosti.

Podmienky používania e-shopu

Ako užívateľ e-shopu sa zaväzujete:

-nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom e-shopu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory, alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie e-shopu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

-používať e-shop výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VPP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

-ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu, alebo bezodplatne e-shop, alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu „Prevádzkovateľa e-shopu“ (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“)

Ako užívateľ e-shopu nesmiete:

-zhromažďovať, spracovávať, alebo inak nakladať s osobnými údajmi, alebo iným obsahom patriacim „Prevádzkovateľovi e-shopu“, alebo iným užívateľom e-shopu pre akýkoľvek účel;

-používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu e-shopu, ich triedenie, alebo využívanie inak ako v súlade s týmito VPP, alebo so súhlasom „Prevádzkovateľa e-shopu“ s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

-neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom, alebo infraštruktúre e-shopu alebo iným systémom, alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku e-shopu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

-Smiete používať e-shop spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti e-shopu, individuálne inzeráty alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. „Prevádzkovateľ e-shopu“ môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

E-shop smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie e-shopu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do e-shopu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.

Používanie e-shopu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie e-shopu, ktoré by odporovalo týmto VPP alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania e-shopu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k e-shopu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do e-shopu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VPP platia vo všeobecnosti, okrem prípadov, ak je niektoré použitie e-shopu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním e-shopu môžeme do jednotlivých častí e-shopu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ e-shopu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach e-shopu.

E-shop môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

E-shop môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. „Prevádzkovateľ e-shopu“ nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

V prípade ak pri využívaní e-shopu, či už na nákup tovaru alebo pri registrácii zákazníckeho konta poskytnete „Prevádzkovateľovi e-shopu“ osobné údaje, tak na používanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia.

Podmienky založenia a vedenia zákazníckeho konta

Nákup prostredníctvom e-shopu je možný aj bez založenia zákazníckeho konta. Zákaznícke konto si môžete vytvoriť registráciou priamo v e-shope. Ak si vytvoríte vlastné zákaznícke konto v e-shope, toto bude zabezpečené Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe, alebo Vášmu kontu. Vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

-za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;

-za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;

-za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a konta.

Pokiaľ v rámci používania e-shopu umožníte tretím osobám využívať e-shop prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní e-shopu riadiť týmito VPP. Porušenie týchto VPP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VPP Vami.

Ak máte pocit, alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím kontaktujte „Prevádzkovateľa e-shopu“. , ktorý nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta, alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) „Prevádzkovateľa e-shopu“, jeho pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú, alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste porušili podmienky týchto VPP.

V prípade zrušenia, alebo obmedzenia funkčnosti e-shopu v súlade s týmito VPP môže byť Vaše zákaznícke konto zablokované, alebo zrušené a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému kontu a akémukoľvek obsahu konta. Pri zablokovaní, alebo zrušení konta nie je „Prevádzkovateľ e-shopu“ povinný odstrániť obsah konta a  nie je povinný po zrušení konta sprístupniť Vám obsah zákazníckeho konta.

Ak si želáte svoje konto zrušiť, alebo ho vymazať, kontaktujte nás prosím na predaj@baby-dream.sk.

Založením zákazníckeho konta a zakliknutím príslušného políčka vo webovom formulári dávate zároveň súhlas so zasielaním reklamných a propagačných emailov s našimi službami a službami našich obchodných partnerov na Vami vyplnenú emailovú adresu.

Práva k e-shopu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k e-shopu a akejkoľvek jeho časti, obsahu e-shopu, ochranným známkam a logám e-shopu je výlučne „Prevádzkovateľ e-shopu“. E-shop a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí e-shopu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie e-shopu inak ako v súlade s týmito VPP vyžaduje písomný súhlas „Prevádzkovateľa e-shopu“. Nie ste oprávnený bez súhlasu „Prevádzkovateľa e-shopu“ používať značky a logá  mu patriace a  ani používať iné grafické prvky e-shopu. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód e-shopu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít.

Modifikácia e-shopu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie e-shopu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie e-shopu. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči „Prevádzkovateľovi e-shopu“ v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením, alebo ukončením prevádzkovania e-shopu, alebo akejkoľvek jej časti, alebo v súvislosti s Vašim používaním e-shopu.

Zodpovednosť

„Prevádzkovateľ e-shopu“ neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

-e-shop bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

-e-shop bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

-chyby e-shopu budú odstránené riadne a včas;

-„Prevádzkovateľ e-shopu“ nezodpovedá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za akosť e-shopu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k e-shopu).

-„Prevádzkovateľ e-shopu“ e-shop prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je, bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

-„Prevádzkovateľ e-shopu“ a  jeho zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania e-shopu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie e-shopu, nemožnosti užívať e-shop, zmeny, alebo zablokovania e-shopu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

-„Prevádzkovateľ e-shopu“ nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky e-shopu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami, alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete, alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade „Prevádzkovateľ e-shopu“ zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VPP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky ceny uhradenej za tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.

Záverečné ustanovenia

„Prevádzkovateľ e-shopu“ je oprávnený kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto VPP na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VPP na tretiu osobu bez súhlasu „Prevádzkovateľa e-shopu“. Tieto VPP obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a „Prevádzkovateľom e-shopu“ ohľadom používania e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a „Prevádzkovateľom e-shopu“ ohľadom používania e-shopu. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva, alebo nároku podľa týchto VPP zo strany „Prevádzkovateľa e-shopu“ neznamená zrieknutie sa, alebo vzdanie sa tohto práva a „Prevádzkovateľ e-shopu“ je oprávnený kedykoľvek takéto právo, alebo nárok uplatniť. Ak by niektoré ustanovenia týchto VPP a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a „Prevádzkovateľom e-shopu“ mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VPP. Namiesto neplatných ustanovení VPP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Na základe týchto VPP vzniká medzi Vami a „Prevádzkovateľom e-shopu“ zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VPP, alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito VPP, alebo e-shopom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj „Prevádzkovateľ e-shopu“ súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

Ak máte akékoľvek otázky k týmto informáciám, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, alebo Vašim právam, môžte nás kontaktovať e-mailom na  predaj@baby-dream.sk .

Tieto všeobecné podmienky používania sú platné od 24.5.2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *